Algemene
voorwaarden
DeltaFiber B.V.

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Aansluiting: de door DeltaFiber ter beschikking gestelde Voorziening die het mogelijk maken gebruik te maken van de Dienst.

1.2 Aanvrager: de rechtspersoon die een aanvraag voor een Dienst bij DeltaFiber indient.

1.3 Aanvraagformulier: een door DeltaFiber schriftelijk of elektronisch
formulier of document waarmee Aanvrager DeltaFiber verzoekt de Dienst te leveren.

1.4 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van DeltaFiber.

1.5 Contractant: degene met wie DeltaFiber een Overeenkomst is aangegaan.

1.6 Colocatiedienst: het recht dat DeltaFiber aan Contractant verleent om Computerapparatuur in de Ruimte te installeren en geïnstalleerd te houden.

1.7 Computerapparatuur: de telecommunicatie, netwerk, server of computerapparatuur die gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Contractant in de Ruimte van DeltaFiber wordt geïnstalleerd.

1.8 Datacentrum: één van de datacentra waar DeltaFiber capaciteit inhuurt waar de Colocatiedienst vanuit zal worden verleend.

1.9 Ruimte(s): colocatieruimte binnen het Datacentrum waar DeltaFiber gebruik van maakt

1.10 Housing: Verzamelnaam van de Ruimte waar Computerapparatuur in Ruimte(s) en/of Rack(s) wordt geplaatst.

1.11 Internet toegang: de Dienst die DeltaFiber aanbiedt waarmee toegang tot het internet wordt verkregen op basis van verschillende transmissietechnieken zoals DSL, glasvezel, GPRS of UMTS.

1.12 Dienst(en): de door DeltaFiber te leveren prestatie(s) zoals nader gespecificeerd in de Dienstbeschrijving, de Overeenkomst en de SLA.

1.13 Dienstbeschrijving: een door DeltaFiber opgesteld document waarin de Dienst nader is beschreven. Dit document is niet voor iedere dienst beschikbaar.

1.14 IP: Internet protocol; een protocol dat communicatie via internet mogelijk maakt.

1.15 Netiquette: de algemeen aanvaardbare gedragsnormen op internet. Ook bekend als RFC1855.

1.16 Netwerk: de overdrachtsapparatuur die het mogelijk maken om signalen tussen aansluitpunten via kabels en radiogolven te bewerkstelligen.

1.17 Overeenkomst: het Aanvraagformulier, de Algemene Voorwaarden en, voor zover van toepassing, de Dienstbeschrijving(en).

1.18 Partijen: DeltaFiber en Contractant.

1.19 Planleverdatum: de datum waarop DeltaFiber verwacht de Dienst op te leveren (=Ready for Service)

1.20 Randapparatuur: alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een netwerkaansluitpunt te worden aangesloten en die voor zorgen voor interactie met een (openbaar) (communicatie)netwerk.

1.21 Rack: Een gestandaardiseerde 19” ophangmogelijkheid voor modulaire elektronische apparatuur waar Contractant de Computerapparatuur plaatst.

1.22 Ready for Service: feitelijke datum waarin het contract ingaat. Dit is de datum waarop de Dienst(en) door DeltaFiber ter beschikking is gesteld aan de Contractant.

1.23 Sideletter: een Overeenkomst die wordt opgesteld nadat de Dienst is geleverd om nadere afspraken in vast te leggen.

1.24 Telecommunicatiedienst: een Dienst die gehele of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk.

1.25 Voorziening(en): faciliteiten, waaronder apparatuur en programmatuur, ten behoeve van de (op)levering van een Dienst die door DeltaFiber ter beschikking worden gesteld aan de Contractant

1.26 DeltaFiber: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DeltaFiber B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen van DeltaFiber en de Overeenkomst. DeltaFiber sluit uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de Contractant uit.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in het Aanvraagformulier, de Algemene Voor
waarden en voor zover van toepassing de Dienstbeschrijving(en), geldt de volgende rangorde:
a.Sideletter
b.het Aanvraagformulier
c.de Dienstbeschrijving(en)
d.de Algemene Voorwaarden
Indien met Contractant een raamovereenkomst is gesloten met betrekking tot de levering van de Diensten; zullen de bepalingen uit deze raamovereenkomst prevaleren boven het bepaalde in de hiervoor bedoelde documenten onder a, b en c.

2.3 Indien enige betaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen voor het overige volledig van kracht. DeltaFiber en de Contractant zullen al dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling over te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van DeltaFiber worden vrijblijvend gedaan.

3.2 De Aanvrager vraagt een Dienst aan door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd Aanvraagformulier.

3.3 DeltaFiber is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de Aanvrager te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan DeltaFiber zekerheid verlangen.

3.4 DeltaFiber is gerechtigd een aanvraag om moverende redenen te weigeren.

3.5 DeltaFiber zal in het beginsel binnen twee kalenderweken na ontvangst van de aanvraag de Aanvrager schriftelijk berichten of de aanvraag is geaccepteerd.

3.6 De Overeenkomst tussen DeltaFiber en de Aanvrager komt tot stand op de datum van bevestiging van acceptatie van de gedane aanvraag van een Dienst.

4. Eigendom en bescherming

4.1 DeltaFiber kan ten behoeve van het verlenen van de Dienst Voorzieningen aan de Contractant ter beschikking stellen. De Overeenkomst strekt niet uit tot enige eigendomsoverdracht van de Voorzieningen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Gebruik van de Dienst

5.1 Het is de Contractant niet toegestaan de Dienst(en) te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, de Overeenkomst, de SLA en, indien van toepassing, de Netiquette.

5.2 Het staat de Contractant vrij om de Dienst(en) in zijn geheel of voor een gedeelte aan een derde te verhuren.

5.3 Indien de dienstverlening of het netwerk van DeltaFiber hinder ondervindt van gebruik door Contractant van de Dienst, is Contractant gehouden aan de door DeltaFiber gegeven redelijke instructies voor het gebruik van de Dienst en eventueel daarbij behorende Voorzieningen op te volgen.

5.4 Het is Contractant niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst of schade kan ontstaan bij DeltaFiber of bij een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.

6. Wijziging factuuradres of verhuizing

6.1 Indien de Contractant verhuist dan wel het factuuradres van de Contractant wijzigt, dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk aan DeltaFiber mee te delen.

7. Informatieplicht en medewerking

7.1 De Contractant is verplicht aan DeltaFiber alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en alle noodzakelijke medewerking te verlenen die DeltaFiber nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Dienst(en).

8. Wijzigingen van de Dienst

8.1 DeltaFiber is gerechtigd de (technische) eigenschappen van de Dienst(en) te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Indien de wijziging of aanvulling als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg heeft op de op dat moment bij de Contractant geldende functionaliteit van de Dienst, heeft de Contractant het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

9. Dienstverlening en onderhoud

9.1 DeltaFiber garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af dan genoemd in de Overeenkomst

9.2 DeltaFiber zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst
(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 DeltaFiber zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere Netwerken in stand te houden en in voldoende mate te onderhouden.

9.4 DeltaFiber is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen. DeltaFiber zal de Contractant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen, tenzij dit in redelijkheid, gegeven de situatie en de daaraan verbonden tijdsdruk, niet mogelijk is.

9.5 Indien er en storing optreedt in het functioneren van een Dienst, dient de storing door of namens de Contractant zo spoedig mogelijk aan DeltaFiber te worden gemeld, onder opgave van een duidelijk opgestelde omschrijving van de opgetreden storing

9.6 DeltaFiber zal zich inspannen een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door de Contract is gemeld, op te heffen. DeltaFiber zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk na de storingsmelding dusdanige maatregelen te treffen dat van de Dienst danwel een vergelijkbare alternatieve voorziening gebruik kan worden gemaakt.

9.7 Indien de storing aanwezig is in een Dienst komen de kosten van het storingsonderzoek, de kosten van het opheffen van de storing en de voorrijkosten voor rekening van DeltaFiber, tenzij de storing het gevolg is van een handelen of nalaten van de Contractant in strijd met de Overeenkomst, SLA of de Contractant onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en) dan wel indien de storing is ontstaan door de aanwezigheid van niet (goed) functionerende apparatuur van Contractant.

10. Gegevens

10.1 DeltaFiber zal in het kader van de Dienst(en) die zij aan de Contractant levert niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede levering van de Diensten.

10.2 DeltaFiber verwerkt persoons- en verkeersgegevens (ook wel logs genoemd) voor:
a.Kredietwaardigheidsonderzoek
b.Marktonderzoek en verkoopactiviteiten
c.Facturatie
d.Beheersing van het netwerk
e.Verplichtingen vanuit de wetgever zoals retentie en aftapplicht

10.3 Wanneer DeltaFiber op grond van de wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken zal DeltaFiber hier tot toe overgaan. DeltaFiber zal de grootste voorzichtigheid in acht nemen en uw gegevens zoveel mogelijk beschermen.

10.4 DeltaFiber zal in alle gevallen de relevante wet- en regelgeving naleven waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecomwet.

11. Geheimhouding

11.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard in welke vorm dan ook die zijn verkregen van en over de wederpartij.

11.2 Onverminderd in artikel 11.1 mag de verstrekking van vertrouwelijke informatie slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
a.Aan andere medewerkers en persoonleden van de eigen onderneming en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;
b.Aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend;
c.Aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
d.DeltaFiber en de Contractant zullen hun werknemers en/of derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leveren

12. Vergoeding

12.1 De Contractant is aan DeltaFiber de door DeltaFiber vastgestelde vergoedingen voor de door DeltaFiber of in opdracht van DeltaFiber aan Contractant geleverde of te leveren Dienst(en) verschuldigd. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodieke bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van een door DeltaFiber geleverde Dienst.

12.2 De bedragen zoals genoemd in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro’s en worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

12.3 Voor zowel de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan DeltaFiber per kalenderdag een bedrag naar ratio in rekening brengen.

12.4 Indien er sprake is van door de Contractant te betalen periodiek vervallende bedragen of steeds terugkerende bedragen, is DeltaFiber gerechtigd, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, om voor iedere periode van drie maanden vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst, op de eerste dag van die periode de geldende prijzen en tarieven aan te passen, mits DeltaFiber de Contractant uiterlijk dertig dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld.

12.5 Indien Contractant niet akkoord wenst te gaan met een door DeltaFiber kenbaar gemaakte verhoging van de prijzen en tarieven als bedoeld in 12.4, is Contractant gerechtigd binnen veertien dagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van DeltaFiber genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.

12.6 DeltaFiber is gerechtigd de tarieven eens per jaar aan te passen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS. Een dergelijke aanpassing is geen aanpassing conform 12.4. Opzegging conform 12.5 is daarmee uitgesloten.

12.7 Indien DeltaFiber namens Contractant een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven, is DeltaFiber gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.

12.8 Indien DeltaFiber werkzaamheden en/of diensten levert die niet in de Overeenkomst zijn bepaald, zullen deze werkzaamheden en/of diensten gefactureerd worden tegen de op dat moment geldende tarieven van DeltaFiber

12.9 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van DeltaFiber beslissend, tenzij door Contractant kan worden aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

13. Betaling

13.1 De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van DeltaFiber dat de dienst is opgeleverd (Ready for Service). DeltaFiber is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

13.2 DeltaFiber zal de door de Contractant verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door DeltaFiber is ontvangen.

13.3 DeltaFiber factureert per de eerste van elke kalendermaand voor de lopende kalendermaand, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.

13.4 Indien de Contractant meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient de Contract de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan DeltaFiber kenbaar te maken. Na ontvangst zal DeltaFiber een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van het gedeelte waartegen geen bezwaar wordt gemaakt mag dan ook niet door de Contractant worden opgeschort.

13.5 Indien de Contractant niet, dan wel niet binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel niet volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

13.6 Vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is, is DeltaFiber gerechtigd over het door Contractant verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Contractant.

13.7 DeltaFiber is eerst gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling en/of tot ontbinding van de Overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de Contractant, ook binnen een, in een door DeltaFiber te zenden herinnering, nadere termijn niet heeft betaald.

13.8 Wanneer naar het oordeel DeltaFiber zich omstandigheden voordoen, welke haar verhaalsmogelijkheden op de Contractant in ernstige mate verhinderen of in gevaar brengen, is het totale bedrag van de termijnen die resteren tot het einde van de contractperiode met rente en kosten ineens opeisbaar.

14. Overmacht

14.1 DeltaFiber is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractant, indien DeltaFiber daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer gelende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

14.2 Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door voervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder deze omstandigheden wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door DeltaFiber zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst tot nakoming, naar het oordeel van DeltaFiber, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

14.3 Gedurende de periode van overmacht is DeltaFiber gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, is de Contractant gerechtigd door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke schriftelijke mededeling de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van DeltaFiber kan voortvloeien voor kosten of schade die het gevolg zijn van deze beëindiging. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

15. Aansprakelijkheid

15.1 DeltaFiber is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

15.2 DeltaFiber is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade (zoals hieronder beschreven) die de Contractant lijdt als gevolg van een aan DeltaFiber toerekenbare tekortkoming tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die DeltaFiber gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen met een maximum van € 4.500,00.

15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.Materiële schade aan tastbare zaken
b.Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht
c.Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel

15.4 De totale aansprakelijkheid van DeltaFiber voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 450.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

15.5 Iedere aansprakelijkheid van DeltaFiber voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a.Winstderving, gemiste besparingen
b.Verliezen
c.Kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade
d.Vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer
e.Andere schade dan de directe schade

15.6 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van DeltaFiber voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van DeltaFiber.

15.7 Aansprakelijkheid van DeltaFiber wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien Contractant DeltaFiber onverwijld en deugdelijk schriftelijk (per reguliere post) in gebreke stelt, waarbij Contractant DeltaFiber een redelijke termijn heeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en DeltaFiber ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DeltaFiber in staat is adequaat te reageren.

15.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen drie maanden waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de Contractant is ingesteld.Schades/reclames die betrekking hebben op uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen geschieden.

15.9 Bij eventuele leveringstermijnen (Planleverdatum) zal DeltaFiber zich inspannen de termijn te halen. Deze streeftermijn heeft nimmer te gelden als fatale termijn. Mocht de levering van de Dienst vertraagd zijn, dan zal DeltaFiber de Contractant hiervan op de hoogte brengen. Contractant vrijwaart DeltaFiber van alle schade die Contractant zal of gaat lijden als gevolg van, of die verband houdt met, vertraging in de levering van de Dienst. Het vertragen in de oplevering van de Dienst geeft de klant in geen geval recht op beëindiging van de Overeenkomst.

16. Aansprakelijkheid Contractant

16.1 De Contractant is jegens DeltaFiber aansprakelijk voor alle schade uit hoofde van (toerekenbare) tekortkomingen en / of onrechtmatige daad van de Contractant. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van de Voorzieningen.

16.2 Beschadiging zoals bedoeld in het onderhavige artikel omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling door de Contractant.

16.3 De Contractant vrijwaart DeltaFiber tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op DeltaFiber zouden kunnen verhalen.

16.4 DeltaFiber is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door Contractant door middel van de Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. Contract vrijwaart DeltaFiber tegen aanspraken van derden ter zake.

17. Buitengebruikstelling

17.1 DeltaFiber behoudt zich het recht voor een Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, indien de Contractant terzake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Overeenkomst jegens DeltaFiber niet nakomt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting onverkort bestaan.

17.2 Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, indien de Contractant binnen een door DeltaFiber gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting heeft voldaan.

18. Duur en beëindiging

18.1 Tenzij Partijen anders overeenkomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële duur van 12 maanden.

18.2 Na afloop van de initiële duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van één kalendermaand, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

18.3 Zowel de Contractant als DeltaFiber zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar / zijn verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijk aanmaning inhoudende ene redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen, te worden verzonden.

18.4 Ieder der partijen heeft het recht om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijkeingang te ontbinden, indien:

a.De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend
b.De wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend
c.De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd
d.De wederpartij in verzuim is

19. Gevolgen van beëindiging

19.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
a. Zal de Contractant het gebruik van de Dienst(en) op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen.
b. Zal DeltaFiber direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar verstrekte codes (gebruikersnamen, wachtwoorden) die in het kader van de Overeenkomst zijn verstrekt, innemen of blokkeren tenzij anders is overeengekomen.
c. Zal DeltaFiber, voor zover van toepassing, de beëindiging van de Overeenkomst mededelen aan de desbetreffende instelling)en) die door de DeltaFiber voor Contractant geregistreerde domeinnamen heeft uitgegeven en, indien nodig, deze op te heffen.
d. Zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

19.2.Indien de beëindiging binnen de vastgestelde looptijd plaatsvindt, zijn de totale bedragen
van de termijnen die resteren tot het einde van de contractperiode ineens opeisbaar.

20. Contractovername

20.1 Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van DeltaFiber is de Contractant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

20.2 DeltaFiber is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over de dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden.

21. Wijziging van Algemene Voorwaarden

21.1 DeltaFiber heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

21.2 Indien DeltaFiber de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal DeltaFiber de wijzigingen tijdig schriftelijk of elektronisch bekend maken. Zij zullen in werking treden dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

21.3 Indien de Contractant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de Overeenkomst binnen dertig dagen na de vermelde bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

22. Toepasselijk recht

22.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Scroll naar top